IDIDH1-2 - Tumor DNA IDH1 / IDH2 Mutation Detection Kit using digital PCR

Tools based on digital PCR (dPCR) – IDH1 / IDH2 mutations – R132X and R172X mutation- ctDNA or circulating tumor DNA IDH1 / IDH2 mutation detection